De Schoolvereniging

De Hoeksteen gaat uit van de Vereniging voor christelijk onderwijs te Well. Deze vereniging heeft als doel het christelijk onderwijs in Well te handhaven.

Elke ouder kan lid worden van de vereniging en meebeslissen over verenigingsvraagstukken. Het lidmaatschap is persoonlijk. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen naast de statuten van de vereniging een formulier voor aanmelding van lidmaatschap mee.

Door het Ministerie van Onderwijs en de Primair Onderwijs Raad is in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld. Hierin wordt de scheiding van toezicht en bestuur en verbetering van intern toezicht geregeld. In de praktijk betekent dit voor onze school dat het bestuur een toezichthoudende taak inneemt ten aanzien van de dagelijkse leiding van de school. De directeur/bestuurder.

 

Overeenkomstig de op dat moment geldende statuten zijn in februari 2013 tijdens een tweetal algemene ledenvergaderingen de nieuwe statuten, welke gericht zijn op de verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht en het bestuurs-/directiereglement door de leden goedgekeurd. Hieraan voorafgaand had de MR inmiddels haar instemming afgegeven.

De leden van het college van toezichthouders zijn :

Dhr. J. (Jan) de Koning (voorzitter)
Mevr. W. (Wynke) van der Pol – Bodewes (penningmeester)
Mevr. T. (Trudy) Robbemondt (secretaris)
Mevr. H. (Hester) van Breda – Verduijn (lid)
Dhr. J. (Jan) van Loon (lid) Als directeur/bestuurder is
Dhr. E. (Erik) M.C. Orie aangesteld.

De toezichthouder vergadert 1 x per maand apart en 1 x per maand gezamenlijk met de directeur/bestuurder. Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering waar alle leden en niet-leden voor worden uitgenodigd. Deze vergadering vindt plaats in de maand april. Tijdens deze ledenvergadering wordt o.a. de financiële verantwoording afgelegd.