Grondslag en missie

Zoals hiervoor beschreven stelt Vereniging voor christelijk onderwijs te Well zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van een christelijke basisschool te Well.

De grondslag van de vereniging is het eeuwig onveranderlijk Woord van God. Haar beginsel is, dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moet zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God.

De school is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht de levensvisie van de ouders. Zij dienen echter wel de uitgangspunten van de school te respecteren. Van de kinderen verwachten wij dat zij aan alle activiteiten deelnemen.

De vereniging staat voor kwaliteitsonderwijs en bevordert dit actief door: evenwichtige aandacht voor het denken, het doen en het welbevinden en voor levensbeschouwelijke waarden zoals verwoord in de grondslag.

 

De vereniging wil op De Hoeksteen en om onze school een veilige leeromgeving bieden, waar kinderen met hun talenten en uniciteit centraal staan. De leeromgeving is gericht op ontwikkeling, voor zowel de kinderen als onze medewerkers. Vanuit een protestants christelijke identiteit willen wij een respectvolle cultuur waarborgen, waarin kinderen, ouders en medewerkers zich betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaars succes en welbevinden.

De vereniging staat voor kwaliteitsonderwijs en bevordert dit actief door:

1. aan te sluiten bij de uniciteit van elk kind;
2. evenwichtige aandacht voor het denken, het doen en het welbevinden en voor levensbeschouwelijke waarden zoals verwoord in de grondslag/missie;
3. onderwijs in een veilige woon- en leefomgeving;
4. de ontwikkeling van een positief kritische sociale houding te stimuleren, van waaruit de leerling met vertrouwen de weg in de samenleving kan vervolgen.

Met betrekking tot de protestants christelijke identiteit proberen wij samen met de kinderen te (leren) leven vanuit deze identiteit. We vertellen en lezen Bijbelse verhalen en hun achtergronden. Hiervoor gebruiken we de methode “Startpunt” van het IBB. Via deze methode hopen we de kinderen te kunnen stimuleren om (zelf) voor God te kiezen. Naast Startpunt gebruiken we verschillende kinderbijbels en zingen we liedjes uit diverse bundels. Per week wordt ruim twee uur aan godsdienstonderwijs besteed.